Darčekové predmety
Darčekové predmety VÝPREDAJ
DARČEKY K NÁKUPU za 1 cent
Dekoračné predmety
Kľúčenky a prívesky so šnúrkou
Magnetky, nálepky
Peňaženky, puzdra
Puzzle
Puzzle VÝPREDAJ
Ruksaky, tašky, vaky
Šachy
Školské a kancelárske potreby
Spoločenské hry a karty
Tričká, tielka, boxerky, slipy, ponožky, čiapky
ZIMA A VIANOCE
 

 

Diddl
 

 

 

 

 

 
Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich slieb osobné údaje v rámci spoločnosti NONO s.r.o. na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a  Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenie niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

NONO s.r.o. so sídlom: Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava, Slovakia,  IČO: 31 337 066, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 3890/B

 

(ďalej len Prevádzkovateľ alebo my“). Prevádzkovateľ nemá  určenú zodpoved osobu za ochranu osobných údajov. Prijatie a  vybavenie žiadostí dotknutých osôb je riešené na úrovni oprávnenej osoby. Kontaktné údaje oprávnenej osoby:

 

NONO s.r.o.

Ing. Roman Draškovič

E-mail: nono@nono.sk

Telefónne číslo: +421 903 761122 (prijatie a vybavenie žiadostí dotknutých osôb vybavujeme len písomnou formou)

Korešpondenčná adresa: Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava, Slovakia

 

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR, § 19 a § 20 Zákona voči dotknutým osom, o ktorých spracúvame osobné údaje. Ide najmä o našich zamestnancov, alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov a zákazníkov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadem EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoupravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, kto sa na s vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente, neváhajte nás kontaktovať.

 

Prečo chránime vaše osobné údaje?

Ochrana súkromia je pre s veľmi dôležitá aj z inej ako zákonnej povinnosti. Je preto našim ciom poskytovať naše slby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Z dôvodu maximálneho zabezpečenia ochrany osobných údajov v našej správe, sme sa rozhodli zaviesť moderné, efektívne a jednoduché opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR a so Zákonom.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
plniť rôzne zmluvné povinnosti a zákonné povinnosti;
skvalitňovať úroveň ponúkaných služieb a produktov;
chrániť naše oprávnené záujmy;
zabezpečiť pre našich zákazníkov a návštevníkov online prostredia maximálny komfort pri komunikácii s nami.

 

Na aké účely a na základe ach právnych základov spracúvame osobúdaje?

Nižšie uvedený prehľad vysvetľuje, k akým účelom spracúvania docdza v rámci spoločnosti NONO s.r.o.

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ

Typ osobných údajov**

Zmluvné a predzmluvné vzťahyplnenie zmluvybežné osobné údaje, doručovacia adresa, kontaktné údaje
Vybavovanie reklamáciíosobitný predpis, alebo zákonbežné osobné údaje, kontaktné údaje, číslo účtu
Vedenie účtovnej evidencieosobitný predpis, alebo zákonbežné osobné údaje, kontaktné údaje, číslo účtu
Spracovanie došlej a odoslanej poštyosobitný predpis, alebo zákonbežné osobné údaje
Archivácia dokumentácie Prevádzkovateľaosobitný predpis, alebo zákonosobné údaje podľa archivovaného dokumentu
Zasielanie obchodných oznámení (exist.zákazník)oprávnený záujem  prevádzkovateľabežné osobné údaje, kontaktné údaje
Objednanie tovaruplnenie zmluvybežné osobné údaje, doručov. adresa, kontakt.údaje, spôsob platby
Vystavenie účtovného dokladuosobitný predpis, alebo zákonbežné osobné údaje, doručov. adresa, spôsob platby
Dodanie tovaru plnenie zmluvybežné osobné údaje, doručov. adresa, kontakt.údaje, spôsob platby
Návšteva webstránkyoprávnený záujem  prevádzkovateľaIP adresa, geolokačné údaje, cookies, typ prehliadača
Registrácia zákazníkasúhlasbežné osobné údaje, kontaktné údaje, cookies
Prihlásenie sa do účtu zákazníkaoprávnený záujem  prevádzkovateľamailová adresa, používateľské meno, heslo, cookies  
Použitie kontaktného formuláraoprávnený záujem  prevádzkovateľabežné osobné údaje, kontaktné údaje, cookies
Spravovanie sociálnych sietí (FB,Instagram)oprávnený záujem  prevádzkovateľa

cookies

Účinná obhajoba v prípade sporuoprávnený záujem  prevádzkovateľabežné osobné údaje, kontaktné údaje

 

*Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať spôsobom akým bol udelený, alebo písomne na vyššie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa (nevzťahuje sa na súhlasy týkajúcich sa súborov cookies)

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spravaosobných údajov sledujeme?
Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 sm. f) GDPR. Nižšie jdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Zasielanie obchodných oznámení                                   zasielaníe obchodných oznámení už existujúcim zákazníkom na základe predchádzajúcich objednávok
Návšteva webstránky vykonávanie štatistických meraní výkonnosti webstránky marketingovými nástrojmi tretích strán
Prihlásenie sa do účtu zákazníkauľahčenie prihlásenia sa do účtu registrovanému zákazníkovi bez zapamätania si prístupových údajov
Použitie kontaktného formulára    komunikácia so zákazníkmi/návštevníkmi webstránky, predzmluvné vzťahy, spätná väzba na produkty a služby
Spravovanie sociálnych sietí (FB, Instagram)komunikácia so zákazníkmi/návštevníkmi, spätná väzba na produkty a služby, zdokonaľovanie ponúkaných služieb
Účinná obhajoba v prípade sporuzáujem Prevádzkovateľa na účinnom riešení prípadných sporov k spokojnosti oboch zúčastnených strán

 

Ako od  Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :
Vašou registráciou na našej web stránke;

v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou, pri objednávaní produktov a služieb;
komunikáciou s Vami cez kontaktný formulár, telefonicky, alebo sociálne siete;
zaslaním objednávky cez stránku www.nono.sk

Musíte vždy poskytnúť Vaše údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?

 

Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom  je v našej spoločnosti dobrovoľné, ale nevyhnutné pre zabezpečenie niektorých služieb, napr. vytvorenie objednávky zákazníkom a jej realizácia (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji), alebo registrácia účtu.

Komu poskytujemeVaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sme prijali interné predpisy, aka ktorým Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnemi osobami Prevádzkovateľa, alebo preverenými tretími stranami. K Vašim osobným údajom môžu mať prístup len oprávnené osoby poverené na prácu s osobnými údajmi. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovným kategóriám príjemcov osobných údajov:

-     našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovatom (napr. účtovníkom, právnikom a pod.);

-     našim profesionálnym poradcom (napr. advotom, audítorom);

-     poskytovatom softvéroho vybavenia;

-     poskytovatom technickej (IT) podpory našej spoločnosti;

-     poskytovateľom online marketingových nástrojov spoločnosti Google LLC (napr. Google Ads, Google Analitics a pod.)

-     poštovým doručovatom a kuriérskym spoločnostiam;

Do ktoch krajín prenášame Vaše osobné údaje?


Š
tandardne  osobné  údaje  neprešame  do  tretích  krajín  mimo  Európskeho  hospodárskeho priestoru  (EÚ,  Island,  Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. V prípade využívania online marketingových nástrojov s udelením Vášho súhlasu (nastavením cookies), môžu byť Vaše osobné údaje  prenášané aj do Spojených štátov amerických, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.V týchto prípadoch sú ale cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke 
https://www.privacyshield.gov.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Aké sú Vaše práva v pozícii dotknutej osoby?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Spracované osobné údaje nie sú predmetom profilovania. Všetky naše ponuky šité na mieru nášho zákazníka sú vyhotovené na základe manuálneho posúdenia objednávok. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie.

GDPR ustanovuje eobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konktneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte naj:

- Právo požiadať o prístup k osobným údajom, podľa článku 15 GDPR, § 21 Zákona, kto o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás       

 spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, kto o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočnitné;

- Právo na opravu a doplnenie osobných údajov, podľa článku 16 GDPR, § 22 Zákona, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje;

- Právo na vymazanie Vašich osobných údajov, podľa článku 17 GDPR, § 23 Zákona;

- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, podľa článku 18 GDPR § 24 Zákona;

- Právo na prenosno údajov, podľa článku 20 GDPR, § 26 Zákona;

- Právo namietať spracúvanie  údajov podľa, článku 21 GDPR, § 27 Zákona;

- Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, podľa článku  22 GDPR, § 28 Zákona.

Osoba má na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi právo namietať:

a) spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívanie jeho osobných údajov – titul, meno, priezvisko, adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Osoba  má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi, alebo osobne kedykoľvek namietať spracúvanie jeho osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ide o nasledovné prípady spracúvania osobných údajov:

a) spracúvanie osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a Prevádzkovateľ  ich náležite označil ako zverejnené,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany. Osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi  alebo osobne kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. V takomto prípade má osoba práva žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania. V prípade, že má osoba podozrenie, že jej údaje sa neoprávnene spracúvajú, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dochádza k automatizovanému individuálnemrozhodovaniu?


Ak
tuálne nevykovame také spracovatské operácie, na základe ktorých by docdzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, kto by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich oso bných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

 

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zretom na účel a okolnosti, môžete piadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou kontaktov c ez naše kontaktné kanály.

 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk) , alebo sa obrátiť so žalobou  na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo mietky riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.


Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom. Naša spoločno prijala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneitím, neautorizovanou úpravou, zničem alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Vaše osobné údaje sú prednostne uchovávané  na našich zabezpečených serveroch alebo dátových nosičoch v Slovenskej republike.


Zmena 
podmienok ochrany súkromia


Ochrana osobných údajov je  pre  nás  veľmi dôležitou podmienkou v budovaní dôverného vzťahu s našimi zamestnancami ako aj zákazníkmi. Informácie, kto sme Vám povinní poskytnúť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, sa môžu časom meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možno kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v potrebnom rozsahu. V prípade, ak zmeme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným ozmením na tejto webstránke.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v spracovaní Vašich osobných údajov.


Spoločnosť 
NONO s.r.o.

 

Bratislave, 25. mája 2018

 

**typy osobných údajov:

Bežné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa

Kontaktné údaje: mailová adresa, telefónne číslo

Platobné údaje: spôsob platby

Z dôvodu poskytovania na mieru šitých ponúk môže naša spoločnosť zbierať údaje o predchádzajúcich objednávkach zákazníka.